Voorbereiding clozapine

Met deze vragenlijst kunt u geldende richtlijnen afvinken. Door op de blauwe balken te klikken worden items getoond die systematisch kunnen worden nagelopen. Kruis in de vragenlijst de items aan die van toepassing zijn. Na het aankruisen en doorlopen van de gehele vragenlijst, ontstaat een actieplan met aanbevolen of verplichte controles uit richtlijnen. Aan de totstandkoming van deze vragenlijst is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de fabrikant en de daarbij betrokken auteurs geen aansprakelijkheid.

Technische aspecten

Wat is de indicatie voor clozapine?
Schizofrenie die niet of onvoldoende heeft gereageerd op adequate behandeling met tenminste 2 AP
Er is naast schizofrenie sprake is van agressie
Er is naast schizofrenie sprake is van verslaving(en)
Er is naast schizofrenie sprake is van suïcidaliteit
Er is sprake van onbehandelbare EPS bij AP gebruik
Er is sprake van psychotische stoornis bij de ziekte van Parkinson
Er is sprake van therapieresistentie bij schizoaffectieve stoornis
Er is sprake van therapieresistentie bij bipolaire stoornis
Er is sprake van therapieresistentie bij depressieve stoornis met psychotische kenmerken
Er is sprake van therapieresistente agressie en/of automutilatie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, autisme, ernstige zwakzinnigheid of jeugdigen met een gedragsstoornis
Er is sprake van therapieresistente schizofrenie bij kinderen en adolescenten, niet reagerend op minimaal twee verschillende antipsychotica, waaronder een tweede generatie antipsychoticum, in adequate dosering en gedurende voldoende lange tijd
Geen sprake van bovenstaande
Er is geen sprake van een geregistreerde indicatie. Wat is de indicatie om te starten met clozapine?
Zijn er contra-indicaties voor clozapine?
Agranulocytose en/of granulocytopenie in de voorgeschiedenis
Psychose door alcohol/intoxicatie/medicatie in het acute stadium
Coma, circulatoire collaps, depressie CZS
Acute paralytische ileus
Myeloproliferatieve aandoeningen
Verminderde beenmergfunctie
Gebruikt de patiënt medicatie die interacteert met clozapine?
Thyreostatica , zoals carbimazol, kaliumjodide, propylthiouracil en thiamazol
Spironolacton (kaliumsparend diureticum)
Metamizol (Niet-steroïde ontstekingsremmer (NSAID)
Anti-epilepticum, zoals fenytoïne en carbamazepine
Antirheumaticum, zoals sulfasalazine
Antibiotica, zoals benzylpenicilline, dapson, ciprofloxacine
Serotonineheropnameremmers (SSRIs) zoals fluvoxamine, fluoxetine en/of paroxetine
Benzodiazepinen, zoals alprazolam, bromazepam, chloordiazepoxide, clobazam, clorazepinezuur, diazepam, lorazepam, oxazepam en prazepam
Een dopaminerg geneesmiddel, zoals, amantadine, apomorfine, biperideen, bromocriptine, entacapon, levodopa/benserazide, levodopa/carbidopa, levodopa/carbidopa/entacapon, pergolide, pramipexol, rasagiline, ropinirol, rotigotine, safinamide, selegiline, tolcapon en trihexyfenidyl
Een depot antipsychoticum
Somatische voorgeschiedenis die relevant is bij gebruik van clozapine
Paralytische ileus in voorgeschiedenis
Obstipatie
Glaucoom
Ulcus duodeni of zweer in de twaalfvingerige darm
Hartfalen, angina pectoris, recent hartinfarct
Verlengd QTc-interval (>500 ms), ventrikeltachycardie, ventrikelfibrilleren
ASAT/ALAT 4x bovengrens
Prostaathyperplasie
Diabetes Mellitus (DM)
Hypertensie
Epilepsie
Tachycardie
Orthostatische hypotensie
Klaring <30 ml/min
Trombocyten <100*10⁹/l
Hb-waarde is lager dan 7,5 (man) of 6,5 (vrouw)?
Cardiomyopathie of myocarditis
Leeftijd > 60 jaar
Familiaire somatische belasting die relevant is bij gebruik van clozapine
Familiaire belasting met Diabetes Mellitus (DM)
Familiaire belasting met hart- en vaatziekten (HVZ)

Persoonlijke aspecten

Kennis over clozapine
Laat de patiënt in zijn/haar eigen woorden vertellen wat voor medicijn clozapine is en hoe de behandeling met clozapine over het algemeen verloopt. Vraag bijvoorbeeld: waarom hij/zij clozapine gebruikt of gaat gebruiken en of hij/zij op de hoogte is van verplichte en aanbevolen controles tijdens de behandeling.
Beoordeel de mate van kennis van de patiënt over clozapine
Medicatiegebruik
Laat de patiënt in zijn/haar eigen woorden vertellen hoe hij of zij denkt over het gebruiken van medicijnen, in het bijzonder de clozapine. Vraag bijvoorbeeld: hoe denkt u over het gebruik van clozapine? Wegen de voordelen van clozapinegebruik op tegen de nadelen? Wilt u de clozapine gebruiken? Maakt u zich ook ergens zorgen over? Hoe doet u dat praktisch, om dagelijks clozapine in te nemen? Wat herinnert u aan de inname?
Beoordeel de mate van adherentie voor clozapinegebruik.
Zelfmanagement
Laat de patiënt in zijn/haar eigen woorden vertellen in hoeverre hij of zij de ziekte in zijn/haar leven kan passen. Vraag bijvoorbeeld: hoe gaat u met de ziekte en de gevolgen daarvan om? Wie is volgens u verantwoordelijk voor uw gezondheid? Hoeveel invloed heeft u op hoe uw leven verloopt?
Beoordeel de mate van zelfmanagement.
Naastbetrokkenen
Laat de patiënt in zijn/haar eigen woorden vertellen of en in welke mate hij of zij steun van anderen ervaart. Vraag bijvoorbeeld: kunt u op anderen rekenen (door praten over problemen of concrete hulp)? Krijgt u van anderen steun en hulp (emotioneel, praktisch)? Kunt u met anderen uw vreugde en verdriet delen?
Beoordeel de mate van steun.

Praktische aspecten

Bereikbaarheid
Kruis aan wat van toepassing is
De patiënt weet NIET wanneer en hoe hij/zij de voorschrijver kan bereiken.
De patiënt weet NIET bij wie hij/zij terecht kan als de voorschrijver niet bereikbaar is.
De patiënt is NIET altijd bereikbaar voor de voorschrijver.
Benodigdheden voor het kunnen (laten) uitvoeren van controles
Kruis aan wat van toepassing is
De patiënt weet NIET waar hij/zij bloed kan laten prikken.
De patiënt heeft WEL vervoersproblemen om bloed te laten prikken of afspraken met de voorschrijver na te komen.
De patiënt weet NIET waar de afspraken met de voorschrijver plaatsvinden.
De patiënt heeft GEEN personenweegschaal
De patiënt heeft GEEN koortsthermometer
De patiënt is NIET (op tijd) in het bezit van laboratoriumformulieren om de benodigde controles uit te laten voeren
Informed consent
Is de patiënt wilsbekwaam?
Geeft de patiënt toestemming voor de behandeling met clozapine?
Terug